Fons EMD Sant Miquel de Balenyà

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

                             

1.1. Codi de referència

18269.101.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Sant Miquel de Balenyà (EMD)

1.4.1. Data inici

1878

1.4.2. Data final

2020

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

692 unitats de descripció

15,5 m.

Paper

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Ajuntament de Sobremunt

 

2.2. Història del productor

L’Entitat Municipal Descentralitzada de Sant Miquel de Balenyà és la corporació pública que governa i administra els interessos d'aquesta EMD en els àmbits competencials que la llei atribueix a aquestes entitats (La vigilància dels béns d'ús públic i dels béns comunals; La conservació i administració del seu patrimoni, incloent-hi el forestal, i la regulació de l'aprofitament dels seus béns comunals; L'enllumenat públic i la neteja viària; L'execució d'obres i la prestació de serveis de competència municipal d'interès exclusiu de l'entitat, quan no vagin a càrrec del municipi o de la comarca respectius; L'ordenació del trànsit de vehicles i de persones dins el seu àmbit; La conservació i el manteniment dels parcs i jardins i del patrimoni històric i artístic del seu àmbit; Les activitats culturals i esportives directament vinculades a l'entitat.

L'EMD de Sant Miquel de Balenyà, creada dins el municipi de Seva (Osona), pel Decret 117/2014, de 5 d’agost de 2014, de la Generalitat de Catalunya.

2.3. Història arxivística

Part de la documentació és la creada per la pròpia EMD des del moment de la seva creació però per al seu funcionament ha rebut també antecedents referents a la seva demarcació territorial vinculats amb les competències que la legislació atribueix a les entitats municipals descentralitzades. Una i altra documentació s'han conservat en l'edifici que constitueix la seu d'aquesta administració des de la creació de l'Entitat

El fons va ser tractat inicialment entre el juny i setembre de 2020.

2.4. Dades d'ingrés

El fons és conservat per la institució productora

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l'organisme en l'exercici de les seves activitats i funcions

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a al normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació.

3.3. Increments

El fons s'anirà incrementant amb noves transferències segons el calendari regulat pel Reglament d'arxiu.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el model de quadre de classificació per ajuntaments i consells comarcals, MQCAC, desenvolupat per la Generalitat de Catalunya.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:

Per consultar la documentació digitalitzada:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Els fons de l'Ajuntament de Seva completa l’acció de l’administració municipal a la demarcació de l'EMD

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2022/09/08

Autoria: Rafel Ginebra i Molins

7.1.2. Data de descripció

Data de creació:  2022/08/08

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.