Patronat de Turisme de Subirats

1- ÀREA D’IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08273.102.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Patronat de Turisme de Subirats

1.4.1. Data inici

2000

1.4.2. Data final

2017

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

138 unitats de descripció

6 m. Paper

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Patronat de Turisme de Subirats

 

2.2. Història del productor

El Patronat de Turisme de Subirats és un organisme autònom creat per l’ajuntament de Subirats amb l’objectiu de desenvolupar les capacitats turístiques i comercials del municipi, la coordinació d’aquestes amb entitats i persones, desenvolupar programes de millora de la imatge pública del municipi i fomentar la presència en els mercats turístics.

2.3. Història arxivística

La documentació municipal ha estat sempre conservada en les dependències del Patronat de Turisme de Subirats fins a la seva dissolució.

L’any 2017, amb la dissolució del Patronat la documentació es va transferir a l’Arxiu municipal de Subirats.

2.4. Dades d’ingrés

El fons és conservat per l’ajuntament de Subirats, des del 2017.

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l’organisme en l’exercici de les seves activitats i funcions

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a al normativa d’avaluació, sobre la base de la qual se’n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació.

El Calendari de conservació informa dels acords que ha pres la Junta de Govern Local sobre la conservació de la documentació municipal d’acord amb els criteris Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental de la Generalitat de Catalunya.

El Registre d'eliminacions informa de tota la documentació de l’ens que ha estat eliminada seguint les directrius marcades pel Calendari de Conservació.

3.3. Increments

No es preveuen increments per la dissolució de l’organisme.

3.4. Sistema d’organització

El fons està organitzat segons una classificació en quatre àrees o seccions: Òrgans de govern, Administració general, Règim econòmic i patrimonials i Activitats i serveis.

4- ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d’accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d’algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d’especial protecció segons la legislació vigent

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d’algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d’especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:

Per consultar la documentació digitalitzada:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Els fons de l’ajuntament de Subirats completa l’acció de l’administració al municipi.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2022/04/28

Autoria: Albert Taulé Tello

7.1.2. Data de descripció

Data de creació:  2022/04/28

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.

1
Grups de treball:
Arxivers de manteniment