Quadre de classificació del Jutjat de Pau

QUADRE DE CLASSIFICACIÓ DEL JUTJAT DE PAU

Aquest quadre de classificació està basat en el que va desenvolupar el Servei d’Arxius de la Generalitat de Catalunya a l’any 1999 a la publicació Norma per a l’elaboració del quadre de classificació dels fons dels jutjats municipals, de pau, comarcals i de districte. Barcelona, 1999.

1. MATÈRIA CIVIL

Codi Descripció
01.01 Jurisdicció contenciosa
01.02 Jurisdicció voluntària

2. MATÈRIA PENAL

3. MATÈRIA GOVERNATIVA

4. ADMINISTRACIÓ INTERNA

Codi Descripció
04.01 Gestió de personal
04.02 Gestió econòmica
04.03 Organització administrativa

5. REGISTRE CIVIL

Codi Descripció
05.01 Naixements
05.02 Matrimonis
05.03 Defuncions
05.04 Tuteles i representacions legals
05.05 Nacionalització i veïnatge
05.06 Avortaments
05.07 Administració interna