Publicat el reglament de gestió documental, accés als documents i Arxiu de l'Ajuntament de Castellbisbal

El 14 de maig s'ha publicat al Reglament regulador de la politica de gestio documental, acces als documents i Arxiu Municipal de l'Ajuntament de Castellbisbal. Aquest document està estructurat en els següents capítols:

- Capitol I: es defineix l'objecte, abast i, aixi com les definicions necessaries per la seva correcta interpretacio.

- Capitol II: regula la gestio documental corporativa de l'Ajuntament de Castellbisbal, que abraca el conjunt de procediments i accions vinculats a la gestio dels documents publics (en suport paper o electronics) en totes les fases que afecten la vida dels documents, en les fases activa, semi-activa i inactiva.

- Capitol III: regula de forma especifica, i complementariament a la politica corporativa de gestio documental de l'Ajuntament que es regula al capitol II, la politica de gestio documental dels documents electronics.

- Capitol IV: regula les actuacions i procediments per garantir l'acces de la ciutadania i persones juridiques als documents publics.

- Capitol V: regula el funcionament del Servei d'Arxiu i Gestio Documental com a servei public de l'Ajuntament de Castellbisbal encarregat de la gestio de l'Arxiu Municipal i especialitzat en la gestio documental i patrimoni documental.

- Capitol VI: regula les disposicions finals i regulatories.

El reglament té per objectiu adaptar l'Administració municipal als canvis legislatius i tecnològics, i abordar la implantació de l'Administració electrònica des de la perspectiva de la gestió documental corporativa i la implantació de les eines tecnològiques necessàries.

2 comentaris

Munuera Bermejo, Jaume

La veritat és que està molt bé. Normalment ja fem, internament, amb el manual de gestió documental (o la política de gestió de documents), però em sembla molt encertat fer un reglament que incorpori tots aquests aspectes. Felicitats, Isaac, per la bona feina.

Giménez Martín, Francesc

Felicitats pel reglament, actualitzat als nous temps! Bona feina! :)