Club Esportiu Figaró

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08134.306.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Club Esportiu Figaró (Fons Franzi)

 

1.4.1. Data inici

1973

1.4.2. Data final

2013

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

2.19 m.

174 unitats de descripció

Paper

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Club Esportiu Figaró

 

2.2. Història del productor

No hi ha coneixement exacte dels inicis de l’entitat però finalment el C.E. Figaró es constitueix d’una manera formal l’any1930. Fins i tot durant la Guerra Civil 1936-1939 va organitzar algunes activitats esportives i es consolida especialment al llarg dels anys 1940. A principis dels anys 1950 la seva activitat es més modesta però es reactiva progressivament fins aque a principis dels anys 1960 té una nova davallada d’activitat reduint la seva activitat a partits amistosos. Es reactiva a mitjans de la dècada però la manca de jugadors locals porta una progressiva davallada de socis. Al mateix temps, una riuada malment el camp i no es troba suport institucional per refer-lo i l’entitat acaba per cessar la seva activitat durant quatre anys fins que el 1973 es reactiva amb la formació d’una nova Junta Directiva. És a partir d’aquest punt que s’inicia la documentació conservada en el fons recopilat pel Sr. Carles Franzi. Es reinscriu el C.E. Figaró a la Federació Catalana de futbol i es van creant diferents equips de diferents categories i disciplines. El 1985 s’inaugura el nou camp de Futbol i l’activitat es perllonga fins el 2014 que l’entitat cessa en la seva activitat

2.3. Història arxivística

La documentació que forma el fons és la que va anar quedant a mans del Sr. Carles Franzi arran de la seva intervenció en els òrgans directius de l’entitat. La documentació va ser custodiada pel Sr. Franzi fins que el 2014 i d’acord amb amb els aleshores responsables de l’entitat en feu cessió a l’Ajuntament.

2.4. Dades d'ingrés

  1. A finals de l’any 2013 i de manera no formalitzada el Sr. Xavier Vila va transmetre a l’Ajuntament de Figaró-Montmany una proposta de donació de documents formulada pel Sr. Carles Franzi.
  2. En data 12 de febrer i en companyia del Sr. Xavier Vila es va visitar el Sr. Carles Franzi que va manifestar la voluntat de fer donació a l’ajuntament de Figaró-Montmany de la documentació que posseeix relacionada amb la història del futbol al municipi. El Sr. Franci no va plantejar cap condició específica sinó només la voluntat de que el fons, que transcendeix el caràcter merament personal ja que conté documentació d’interès per al conjunt del municipi, pogués ser conservat amb garanties de preservació i amb garanties de poder ser consultat per les persones interessades.
  3. A partir de la visita es va fer un primer informe  per posar de manifest l’interés de la documentació per al municipi i des de l’ajuntament es van continuar les gestions de cara a l’ingrés del fons a l’Arxiu Municipal, formalitzant-se la cessió amb un acte protocol·lari al domicili del sr. Carles Franzi:

   (http://www.elfigaro.net/pl200/actualitat/noticies/id838/carles-franzi-cedeix-el-seu-arxiu-historic-del-ce-figaro-a-l-ajuntament.htm ).

L’ingrés material del fons a l’arxiu es va fer en dues fases. La primera part es va ingressar a principis de maig de 2014 (abans del dia 9 de maig en què l’arxiver ja la va poder començar a revisar a l’arxiu). La segona part, de menor envergadira, es va ingressar a l’arxiu pocs dies després i estava formada principalment per fons de revistes locals i documentació esparsa.

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit pel senyor Carles Franzii en funció dels seus càrrecs en els òrgans de gestió de l’entitat. Conté tant documentació relativa a les activitats esportives dels diferents equips de l’entitat com també documentació de la gestió institucional, tant de comptabilitat, correspondència, representació, difusió etc.

.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Tots els documents del fons són de titularitat pública a partir de la cessió feta pels responsables de l’entitat i, per tant, estan sotmesos a al normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació.

3.3. Increments

Poden incorporar-se al fons altres documents relacionats amb l’entitat.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el quadre desenvolupat específicament a partir de la documentació conservada (vegeu 4.5. Instruments de descripció).

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble sempre i quan el seu estat de conservació així ho permeti, i segons els procediments organitzativament establerts. No és poden reproduir  les sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Aquest fons està relacionat amb la documentació municipal ja que ajuda a  contextualitzar l’acció de l’entitat, especialment la documentació referent a subvencions, i cultura-esports.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

 

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Autoria: Rafel Ginebra i Molins

7.1.2. Data de descripció

Data última revisió: 2015/04/14

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.