Dirección local de la Falange Española Tradicionalista y de las Juntas Ofensivas Nacionales Sindicalista (FET y de las JONS) de Gurb

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08100.303.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Dirección local de la Falange Española Tradicionalista y de las Juntas Ofensivas Nacionales Sindicalista (FET y de las JONS) de Gurb

1.4.1. Data inici

1939

1.4.2. Data final

1974

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

5 unitats de descripció

0,70 m.

Paper

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Dirección local de la Falange Española Tradicionalista y de las Juntas Ofensivas Nacionales Sindicalista (FET y de las JONS) de Gurb

2.2. Història del productor

Falange Espanyola (FE) va ser fundada per Jose Antonio Primo de Rivera en 1933. En 1934 es va fusionar amb les Juntes d'Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS) per a formar FE de les JONS. El 19 d’abril de 1937, es promulga el decret d’unificació entre la FE de les Jons i la Comunió Tradicionalista, i neix la Falange Espanyola Tradicionalista de les JONS (FET i de les JONS). 

La Falange es converteix en el partit únic de l’Estat després de la Guerra Civil, a partir del qual es crea una important estructura políticoadministrativa que afecta a tots els nivells de l’administració, i es converteix en un pilar bàsic de control de la vida local.  

La Falange perd influència dins del Regim a mitjans dels anys 60, i l’1 d’abril  1977, el govern d’Adolfo Suarez suprimeix el Movimiento, extingint els organismes polítics i assistencials. 

L'escassa separació que hi ha  entre el Moviment i els diferents càrrecs el municipi provoquen una important confusió de càrrecs ja que l’Alcalde també era el Cap Local del Moviment. Aquesta és la raó per la qual es troba documentació d’aquest fons a l’ajuntament.

2.3. Història arxivística

La documentació del fons ha estat guardada conjuntament amb el fons municipal a les dependències de l’ajuntament, sense una separació clara entre els dos fons, Amb la intervenció que hi portà a terme l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona des de 1997 s’identifiquen i es separen els fons. Amb l’adhesió de l’ajuntament al Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona l'any 2005, es comença a descriure el fons. 

2.4. Dades d'ingrés

El fons és conservat a l'ajuntament.

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format per la documentació generada pel Direcció local de la FET y de las JONS en l’exercici de les seves funcions. Aquestes moltes vegades es solapen a les funcions que exerceix l’ajuntament i per tant i hi ha una certa confusió a l’hora d’identificar i separar aquests dos fons.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

No es contempla la possibilitat per tractar-se de documentació històrica.

3.3. Increments

No se’n preveuen

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el Quadre de classificació de la Dirección local de la FET y de las JONS desenvolupat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent.

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble sempre i quan el seu estat de conservació així ho permeti, i segons els procediments organitzativament establerts. No és poden reproduir  les sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent.

4.5. Instruments de descripció

Per al fons descrit i automatitzat amb el programa GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Les sèries creades des d’Alcaldia, de Serveis socials i Eleccions.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

 

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2016/11/21

Autoria: Jordi Vilamala Salvans

7.1.2. Data de descripció

2016/11/21

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.