Fons Ajuntament d'Avinyó

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

1.1. Codi de referència

08012.101. 00.00.00.00

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Ajuntament de Avinyó

1.4.1. Data inici

  1836

1.4.2. Data final

  2018

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

  1.731 unitats d'instal·lació

  200 ml.

  2.259 unitats de descripció

 suport: Paper, magnètic i òptic

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Ajuntament de Avinyó

2.2. Història del productor

L'Ajuntament d'Avinyó és la corporació pública que governa els interessos del municipi d'Avinyó. Aquest municipi (comarca del Bages, vall de la Gavarresa), derivat de la corresponent jurisdicció territorial d'Antic Règim va concretar el seu funcionament dins l'estat modern en les primeres dècades del segle XIX. L'entitat comprèn, a més del poble d'Avinyó, cap administratiu, els pobles d'Horta d'Avinyó,  Santa Eugènia de Relat, les caseries del carrer de sant Jaume i de Torcó i la urbanització d'Urbissol.

2.3. Història arxivística

La documentació municipal ha estat sempre conservada en les dependències de l'ajuntament. La primera actuació arxivística data de 1994, any en què l'arxiu  va formar part de la segona fase de  l'experiència pilot del programa de l'arxiver itinerant de la comarca del  Bages. D'aquesta primera experiència neix el programa de supor als arxius municipals que fins ara porta a terme l'L'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. L'Ajuntament d'Avinyó s'adherí al programa de manteniment de la Xarxa d'Arxius municipals l'any 2005, durant aquest any es va reorganitzar, reclassificar i reinstal·lar tot el fons municipal,  amb la creació d'un inventari informatitzat en la base de dades creada per l'OPC, subtituint  l'inventari en word generat en la primera fase d'organització.

2.4. Dades d'ingrés

El fons és conservat per la institució productora

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l'organisme en l'exercici de les seves activitats i funcions

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a al normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació.

3.3. Increments

El fons s'anirà incrementant amb noves transferències segons el calendari regulat pel Reglament d'arxiu.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el model de quadre de classificació per ajuntaments i consells comarcals, el MQCAC, desenvolupat per la Generalitat de Catalunya.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Els fons del Jutjat de Pau completa l’acció de l’administració de justícia al municipi.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2012/02/22

Autoria: Agnès Rueda Bueno

7.1.2. Data de descripció

Data última revisió: 2020/04/28

Autoria de la modificació: Agnès Rueda Bueno

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006. Reglament del Servei d'Arxiu Municipal, aprovat pel Ple de l'Ajuntament el 26 de gener de 2011.