Fons Ajuntament del Brull

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

1.1. Codi de referència

08026.101.00.00.00.00

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Ajuntament del Brull

1.4.1. Data inici

1767

1.4.2. Data final

2022

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

2.321 unitats de descripció

88,50 m.

Paper, magnètic i òptic

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Ajuntament del Brull

2.2. Història del productor

L'ajuntament del Brull és la corporació pública que governa i administra els interessos del municipi del Brull. Aquest municipi, derivat de la corresponent jurisdicció territorial d'Antic Règim va concretar el seu funcionament dins l'estat modern en les primeres dècades del segle XIX, si bé durant una època va compartir la secretaria i les oficines administratives amb el poble de Seva. L'entitat no ha tingut modificacions significatives, llevat de la segregació entorn 1989, de part del terme per passar a formar part del municipi de Sant Miquel de Balenyà. D’aleshores ençà l'entitat no ha tingut modificacions significatives.

2.3. Història arxivística

La documentació municipal ha estat sempre conservada en les dependències de l'ajuntament en els seus successius emplaçaments fins la seva ubicació en l'edifici actual. No hi ha documentades actuacions arxivístiques específiques ni hi ha documentats instruments de descripció sistemàtics fins la intervenció que hi portà a terme l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona entre els mesos de maig a juliol de 1998. L’any 2004 l'ajuntament del Brull s'adherí al Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.

2.4. Dades d'ingrés

El fons és conservat per la institució productora.

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons de l'Ajuntament del Brull està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l'organisme en l'exercici de les seves activitats i funcions.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a al normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació.

3.3. Increments

El fons s'anirà incrementant amb noves transferències segons el calendari regulat pel Reglament d'arxiu.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el model de quadre de classificació per ajuntaments i consells comarcals, MQCAC, desenvolupat per la Generalitat de Catalunya.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent.

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent.

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Cal tenir present el fons de la Castanya. El fons del Jutjat de Pau completa l’acció de l’administració de justícia al municipi. Pot haver-hi documentació relacionada a l’Ajuntament de Seva.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2023/12/20

Autoria: Jordi Vilamala Salvans

7.1.2. Data de descripció

Data de modificació: 2016/11/10

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;2006.