Arxiu Municipal de Sant Julià de Vilatorta

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Sant Julià de Vilatorta és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Sant Julià de Vilatorta. L´Arxiu Municipal de Sant Julià de Vilatorta forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2004.

 

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Horaris de consulta

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 10 a 14 h.

Consultes i informació: 938.122.179 o sjv.ajuntament@vilatorta.cat

www.vilatorta.cat

Fons documentals

L’arxiu municipal de SantJulià de Vilatorta conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Sant Julià de Vilatorta.

 

          Fons de l’Administració Local

101        Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta

102        Ajuntament de Vilalleons (1853-1958), (4,60 m.)

          Fons públics no municipals

201        Jutjat de Pau de Sant Julià de Vilatorta

202        Jutjat de Pau de Vilalleons (1871-1945), (0,11 m.)

         Fons Privats

301       Miquelina Fiter (1947-1948), (651 Mb)

          Col·leccions

901       Col·lecció Local (1942-1954), (0,11 m.)