Fons Ajuntament de l'Equirol

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Escut de l'Esquirol

1.1. Codi de referència

08254.101.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Ajuntament de l'Esquirol

1.4.1. Data inici

1724

1.4.2. Data final

2015

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

188 m. (4.219 unitats de descripció). Paper

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Ajuntament de l'Esquirol

 

2.2. Història del productor

L'ajuntament de l'Esquiroló és la corporació pública que governa i administra els interessos del municipi de l'Esquirol. L’actual municipi denominat oficialment l'Esquirol, fins l'any 2014 es denominava Santa Maria de Corcó. El nom derivava de l’antic terme jurisdiccional el darrer quart del XVIII s’autodenominava  “Ayuntamiento de Santa Maria de Corcó, Masias de Corcó, San Julián de Cabrera y San Lorenzo de Dosmuns”. El 1818-1824, els termes de les Masies de Corcó i de Sant Julià de Cabrera, que s’havien segregat, si més no pretesament, de Santa Maria de Corcó, s’uneixen al terme de Sant Martí Sescorts (segregat de Manlleu el 1781) constituint conjuntament el municipi de Les Masies de Santa Maria de Corcó, independent de Santa Maria de Corcó. Aquest municipi, però, no va acabar de ser admès, perquè el 1834 encara se segueix a l’Audiència un procés per la segregació de les Masies de Santa Maria de Corcó i Sant Julià de Cabrera respecte de Santa Maria de Corcó. La segregació finalment no va reeixir, i el 1845 les Masies de Santa Maria de Corcó i Santa Maria de Corcó formen un mateix ajuntament, mentre que el terme de Sant Martí Sescorts tornava a ser, o era, municipi independent. El terme de Sant Martí Sescorts es va agregar finalment a Santa Maria de Corcó el 15 de novembre de 1898.

Des d’aleshores aquest terme s’ha mantingut essencialment immutat des d’aleshores. El 1934 es va crear el “submunicipi” de Cantonigros, del qual s’ha conservat una única acta de constitució de la junta veïnal, de gener de 1936. A nivell de símbols el submunicipi no va arribar a adoptar-ne de propis sinó que en tant que entitat depenent utilitza el segell propi de l’ajuntament de Santa Maria de Corcó. L’intent es va desballestar en acabar la guerra, i el darrer intent de segregació d’aquest nucli es va portar a terme ja en el període dels ajuntaments democràtics i fou finalment denegat el 1998.

2.3. Història arxivística

La documentació municipal ha estat sempre conservada en les dependències de l'ajuntament en els seus successius emplaçaments fins la seva ubicació en l'edifici actual. No hi ha documentades actuacions arxivístiques específiques ni hi ha documentats fins que el 1991 se'n va fer una primera classificació, i entre el juny i el setembre de 1997 l'Oficina de Patrimoni Cultural hi va fer una intervenció integral d'organització. Posteriorment, el maig de 2007 l'ajuntament s'adherí al Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona..

2.4. Dades d'ingrés

El fons és conservat per la institució productora

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l'organisme en l'exercici de les seves activitats i funcions

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a al normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació.

3.3. Increments

El fons s'anirà incrementant amb noves transferències segons el calendari regulat pel Reglament d'arxiu.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el quadre de classificació municipal desenvolupat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Els fons del Jutjat de Pau completa l’acció de l’administració de justícia al municipi.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2015/03/04

Autoria: Rafel Ginebra i Molins

7.1.2. Data de descripció

2015/04/24

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.