Fons Ajuntament de Sant Martí Sescorts

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Escut Sant Martí Sescorts

1.1. Codi de referència

08254.101.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Ajuntament de Santa Martí Sescorts

1.4.1. Data inici

1856

1.4.2. Data final

1899

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

1,38 m. (43 unitats de descripció). Paper

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Ajuntament de Sant Martí Sescorts

 

2.2. Història del productor

L'ajuntament de Santa Martí Sescorts era la corporació pública que governava i administrava els interessos del municipi de Sant Martí Sescorts. Aquests municipi se segregà del de Manlleu el 1781. El 1818-1824, els termes de les Masies de Corcó i de Sant Julià de Cabrera, que s’havien segregat, si més no pretesament, de Santa Maria de Corcó, s’uneixen al terme de Sant Martí Sescorts constituint conjuntament el municipi de Les Masies de Santa Maria de Corcó, independent de Santa Maria de Corcó. Aquest municipi, però, no va acabar de ser admès, perquè el 1834 encara se segueix a l’Audiència un procés per la segregació de les Masies de Santa Maria de Corcó i Sant Julià de Cabrera respecte de Santa Maria de Corcó. La segregació finalment no va reeixir, i el 1845 les Masies de Santa Maria de Corcó i Santa Maria de Corcó formen un mateix ajuntament, mentre que el terme de Sant Martí Sescorts torna a ser o segueix sent municipi independent. Aquest municipi va deixar d’existir el 15 de novembre de 1898 que s’agregà al de Santa Maria de Corcó. Des del 2014 el nom oficial de Santa Maria de Corcó és l'Esquirol

2.3. Història arxivística

La documentació municipal va estar sempre conservada en les dependències de l'ajuntament en els seus successius emplaçaments i en agregar-se a Santa Maria de Corcó el fons de Sant Martí va passar a l’ajuntament de Santa Maria de Corcó. No hi ha documentades actuacions arxivístiques específiques ni hi ha documentats instruments de descripció fins que el 1991 se'n va fer una primera classificació, i entre el juny i el setembre de 1997 l'Oficina de Patrimoni Cultural hi va fer una intervenció integral d'organització. Posteriorment, el maig de 2007 l'ajuntament s'adherí al Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona..

2.4. Dades d'ingrés

El fons és conservat per la institució successora de la institució productora

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l'organisme en l'exercici de les seves activitats i funcions

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a al normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació.

3.3. Increments

El fons s'anirà incrementant amb noves transferències segons el calendari regulat pel Reglament d'arxiu.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el quadre de classificació municipal desenvolupat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM

Les oficines productores porten registres d’expedients manuals

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Els fons del Jutjat de Pau completa l’acció de l’administració de justícia al municipi.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Autoria: Rafel Ginebra i Molins

7.1.2. Data de descripció

2015/03/04

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.