Fons Ajuntament de Moià

 

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

1.1. Codi de referència

08138.101.00.00.00.00

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Ajuntament  de Moià

1.4.1. Data inici

1768

1.4.2. Data final

2013

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

306,7 m.

2624  unitats de descripció.

Paper, magnètic i òptic

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Ajuntament  de Moià

 

2.2. Història del productor

L'Ajuntament de Moià és la corporació pública que governa els interessos del municipi de Moià. Aquest municipi (comarca del Bages, subcomarca del Moianès), derivat de la corresponent jurisdicció territorial d'Antic Règim va concretar el seu funcionament dins l'estat modern en les primeres dècades del segle XIX. L'entitat comprèn, les urbanitzacions de Montjoia, de Montví de Baix i Montví de Dalt.

2.3. Història arxivística

La documentació municipal ha estat conservada en les dependències de l'ajuntament, fins els anys vuitanta en què una part del fons, 53 ml, es va transferir, per manca d'espai, al Museu Rafael Casanova. El gruix de la documentació que hi havia a l'edifici municipal fou organitzada per l'Oficina de Patrimoni Cultural l'any 1999. Sis anys més tard, l'any 2005 l'Ajuntament de Moià s'adherí al Programa de manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona. L'any 2007 el fons dipositat a l'Ajuntament fou traslladat, per problemes estructurals de l'edifici, fora de les dependències municipals, a la mateixa plaça de Sant Sebastià, en espera de la rehabilitació de l'Ajuntament. L'any 2009 L'Oficina de Patrimoni Cultural i un tècnic contractat pel Museu organitzen la part del fons dipositada al Museu Rafael Casanova, unificant així l’inventari

2.4. Dades d'ingrés

Part del fons municipal, unes 433 capses de documentació antiga es conserva a l'Arxiu Històric, situat al museu Rafael Casanova de Moià, la resta de la documentació es troba al dipòsit d'arxiu, a l'edifici de l'Ajuntament.

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l'organisme en l'exercici de les seves activitats i funcions

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a al normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació.

3.3. Increments

El fons s'anirà incrementant amb noves transferències segons el calendari regulat pel Reglament d'arxiu.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el model de quadre de classificació per ajuntaments i consells comarcals, el MQCAC, desenvolupat per la Generalitat de Catalunya..

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l'arxiu, automatitzat amb el programa GIAM:

Catàleg informatitzat, en el mòdul d’expedients del programa  GAM, dels expedients generats a les oficines. Pel que fa a la documentació antiga municipal i a la resta de fons els pudeu trobar a:

http://arxiu.moia.cat/fons_arxiu_moia.php

 

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Els fons del Jutjat de Pau completa l’acció de l’administració de justícia al municipi.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2014/04/02

Autoria: Agnès Rueda Bueno

7.1.2. Data de descripció

2015/04/02

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006. Reglament el Servei d’Arxiu Municipal, aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 20 d’octubre de 2010