Fons Ajuntament de Sallent

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

1.1. Codi de referència

08191.101.00.00.00.00

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Ajuntament  de Sallent

1.4.1. Data inici

1640

1.4.2. Data final

2016

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

3414 unitats d'instal·lació

395 ml.

3760 unitats de descripció.

 

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Ajuntament  de  Sallent

 

2.2. Història del productor

L'Ajuntament de Sallent és la corporació pública que governa els interessos del municipi de Sallent. Aquest municipi (comarca del Bages, vall del Llobregat), derivat de la corresponent jurisdicció territorial d'Antic Règim va concretar el seu funcionament dins l'estat modern en les primeres dècades del segle XIX. El municipi comprèn, a més del nucli de la vila, els agregats de Cabrianes i Sant Ponç amb el terme de Cornet i les antigues quadres o jurisdiccions autònomes de Serraïma i Serra-sanc.

2.3. Història arxivística

La documentació municipal ha estat sempre conservada en les dependències de l'ajuntament fins a la seva ubicació en l'edifici actual l'any 1999. Durant els anys noranta l'Ajuntament va realitzar un registre mecanografiat, molt somer, sense condicionar la documentació, del fons municipal. L'Oficina de Patrimoni Cultural portà a terme l'organització del fons el 2000, entre els mesos de març i setembre. El 2006, l'Ajuntament de Sallent s'adherí al Programa de manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona

2.4. Dades d'ingrés

El fons és conservat per la institució productora

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l'organisme en l'exercici de les seves activitats i funcions.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a al normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació.

3.3. Increments

El fons s'anirà incrementant amb noves transferències segons el calendari regulat pel Reglament d'arxiu.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el model de quadre de classificació per ajuntaments i consells comarcals, el MQCAC, desenvolupat per la Generalitat de Catalunya.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent.

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent.

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu, automatitzat amb el programa GIAM:

Les oficines productores porten registres d’expedients manuals

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Els fons del Jutjat de Pau completa l’acció de l’administració de justícia al municipi.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2014/04/02

Autoria: Agnès Rueda Bueno

7.1.2. Data de descripció

Data última modifiació: 2020/05/12

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006. Reglament el Servei d’Arxiu Municipal, aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 14  de gener  de 2011.