Fons Ajuntament de Viladecavalls

 

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

1.1. Codi de referència

08300.101.00.00.00.00

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Ajuntament  de Viladecavalls

1.4.1. Data inici

1838

1.4.2. Data final

2018

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

3465 unitats d'instal·lació (398, 47 ml)

4158 registres de descripció.

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Ajuntament  de Viladecavalls

 

2.2. Història del productor

L'Ajuntament de Viladecavalls és la corporació pública que governa els interessos del municipi de Viladecavalls. Aquest municipi (comarca del Vallès Occidental), derivat de la corresponent jurisdicció territorial d'Antic Règim va concretar el seu funcionament dins l'estat modern en les primeres dècades del segle XIX. L'entitat comprèn, a més del municipi de Viladecavalls, les urbanitzacions de Can Corbera, Can Turu, la Planassa, Sant Miquel de Gonteres, Can Tries i el Molinot.

2.3. Història arxivística

La documentació municipal ha estat sempre conservada en les dependències de l'ajuntament. No hi ha documentades actuacions arxivístiques específiques ni hi ha documentats instruments de descripció sistemàtics fins la intervenció que portà a terme l''Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona entre els mesos de febrer a novembre de 2003. Pocs anys després de l'organització, el 2006, l'Ajuntament de Viladecavalls s'adherí al Programa de manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.

2.4. Dades d'ingrés

El fons és conservat per la institució productora

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l'organisme en l'exercici de les seves activitats i funcions.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a al normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació.

3.3. Increments

El fons s'anirà incrementant amb noves transferències segons el calendari regulat pel Reglament d'arxiu.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el model de quadre de classificació per ajuntaments i consells comarcals, el MQCAC, desenvolupat per la Generalitat de Catalunya.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent.

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent.

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l'arxiu i automatitzar amb el programa GIAM:

Catàleg informatitzat en el programa antic de l’OPC de les llicències d’obres.

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Els fons del Jutjat de Pau completa l’acció de l’administració de justícia al municipi.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2014/04/02

Autoria: Agnès Rueda Bueno

7.1.2. Data de descripció

Data última modificació: 2024/04/22

Autoria de la modificació: Joan Montblanc Lasaga

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.

Reglament el Servei d’Arxiu Municipal, aprovat pel Ple de l’Ajuntament l'1 d'abril de 2011.