Fons Ajuntament el Pla del Penedès

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

1.1. Codi de referència

08164.101.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Ajuntament del Pla del Penedès

1.4.1. Data inici

1824

1.4.2. Data final

2023

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

176,83 ml

4217 unitats de descripció

Paper, magnètic i òptic

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Ajuntament del Pla del Penedès

2.2. Història del productor

L'ajuntament del Pla del Penedès és la corporació pública que governa i administra els interessos del municipi del Pla del Penedès. Aquest municipi (comarca de l’Alt Penedès), derivat de la corresponent jurisdicció territorial d'Antic Règim, va concretar el seu funcionament com a municipi dins l'estat modern en les primeres dècades del segle XIX.

2.3. Història arxivística

La documentació municipal ha estat sempre conservada en les dependències de l'ajuntament en els seus successius emplaçaments fins la seva ubicació en l'edifici actual. L’any 2018-2019, l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona du a terme una primera fase d’organització.  Des de l’any 2019 l’ajuntament forma part del Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.

Des del mes de juny de 2020 l’ajuntament va començar a tramitar expedients electrònics seguint la metodologia SeTDIBA amb el gestor d’expedients Firmadoc.

2.4. Dades d'ingrés

El fons és conservat per la institució productora

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l'organisme en l'exercici de les seves activitats i funcions.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a al normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació.

3.3. Increments

El fons s'anirà incrementant amb noves transferències segons el calendari regulat pel Reglament d'arxiu.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el model de quadre de classificació per ajuntaments i consells comarcals, el MQCAC, desenvolupat per la Generalitat de Catalunya.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Els fons del Jutjat de Pau completa l’acció de l’administració de justícia al municipi.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2019/01/22

Autoria: Patrícia Álvarez Martínez

7.1.2. Data de descripció

Data de la revisió: 2023/07/14

Autoria: Patrícia Álvarez Martínez

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.