Fons Ajuntament Sant Vicenç de Torelló

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Escut Sant Vicenç de Torelló

1.1. Codi de referència

08265.101.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

1.4.1. Data inici

1806

1.4.2. Data final

2022

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

5.742 unitats de descripció (238,12 m.). Paper

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

 

2.2. Història del productor

L'ajuntament de Sant Vicenç de Torelló és la corporació pública que governa i administra els interessos del municipi de Sant Vicenç de Torelló. Aquest municipi, es va crear l’any 1806 arran de la separació amb el de Sant Pere de Torelló, del qual formaven una batllia pròpia des de l’any 1630. D’aleshores ençà l'entitat no ha tingut modificacions significatives.

2.3. Història arxivística

La documentació municipal ha estat sempre conservada en les dependències de l'ajuntament en els seus successius emplaçaments fins la seva ubicació en l'edifici actual. La documentació de l’arxiu municipal no havia estat tractada abans de l’actuació integral que hi va portar a terme l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona entre el mes de novembre de 1998 i el mes de febrer de 1999. L’any 2007 l'ajuntament de Sant Vicenç de Torelló s'adherí al Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.

2.4. Dades d'ingrés

El fons és conservat per la institució productora

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l'organisme en l'exercici de les seves activitats i funcions

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a al normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació.

3.3. Increments

El fons s'anirà incrementant amb noves transferències segons el calendari regulat pel Reglament d'arxiu.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el model de quadre de classificació per ajuntaments i consells comarcals, MQCAC, desenvolupat per la Generalitat de Catalunya.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programari GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

 

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2015/03/02

Autoria: Jordi Vilamala Salvans

7.1.2. Data de descripció

2015/05/04

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.

Reglament el Servei d’Arxiu Municipal, aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 11 d’abril de 2011