Fons Santa Maria de Besora

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Escut Santa Maria de Besora

1.1. Codi de referència

08253.101.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Ajuntament de Santa Maria de Besora

1.4.1. Data inici

1740

1.4.2. Data final

2013

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

29,86 m (965 unitats de descripció). Paper

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Ajuntament de Santa Maria de Besora

 

2.2. Història del productor

L'ajuntament de Santa Maria de Besora és la corporació pública que governa i administra els interessos del municipi de Santa Maria de Besora. Aquest municipi (comarca d'Osona, àrea del Bisaura), derivat de la corresponent jurisdicció territorial  d'Antic Règim i deriva concretament de la batllia de Santa Maria de Besora, una de les dues batllies en què es va dividir l'antic terme de Besora l'any 1799 (l'altra batllia era la de Sant Quirze de Besora, que ha originat el municipi homònim i el fons conserva referència a la petició de 1786 de separar Sant Quirze de Santa Maria de Besora, i a la reial provisió de 1799 per la que Santa Maria passa a ser terme independen). El municipi va concretar el seu funcionament dins l'estat modern en les primeres dècades del segle XIX i no ha tingut modificacions significatives.

2.3. Història arxivística

La documentació municipal ha estat sempre conservada en les La documentació municipal ha estat sempre conservada en les dependències de l'ajuntament en els seus successius emplaçaments fins la seva ubicació en l'edifici actual construit a partir de 1990 (l'ajuntament era anteriorment ubicat en l'edifici de les escoles, més a migdia al Pla de Teia. No hi ha documentades actuacions arxivístiques específiques ni hi ha documentats instruments de descripció sistemàtics fins la intervenció que hi portà a terme l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona entre els mesos de gener i abril de 2005. Immediatament després l'ajuntament de Santa Maria de Besora s'adherí al Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.

2.4. Dades d'ingrés

El fons és conservat per la institució productora

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l'organisme en l'exercici de les seves activitats i funcions

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a al normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació.

3.3. Increments

El fons s'anirà incrementant amb noves transferències segons el calendari regulat pel Reglament d'arxiu.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el quadre de classificació municipal desenvolupat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Els fons del Jutjat de Pau completa l’acció de l’administració de justícia al municipi.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2015/03/04

Autoria: Rafel Ginebra i Molins

7.1.2. Data de descripció

2015/04/23

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.