Arxiu Municipal de Gurb

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Gurb és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Gurb. L'Arxiu Municipal de Gurb forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2006.

 

Serveis

Els serveis que ofereix són:

·        Consulta de fons

·        Reprografia

·        Assessorament a arxius d'entitats i associacions

·        Suport a la investigació

 

Horaris de consulta

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

Consultes i informació: 93 886 01 66 o gurb@diba.cat

www.gurb.cat

Fons documentals

L’arxiu municipal de Gurb conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Gurb

 

         Fons de l’Administració Local

101    Ajuntament de Gurb

         Fons públics no municipals

201    Jutjat de Pau de Gurb

202    Escoles de Gurb

          Fons privats

301    Cambra agrària local / Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos

          / Sindicat agrícola de Gurb

303    Delegació Local de FET y de las JONS de Gurb

304    Comunitat de propietaris d'aigues de Gurb

305    Fons Josep Riera (1974), (220 mb)

1
Grups de treball:
Arxivers de manteniment