Cambra Agrària Local

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08091.301.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Cambra Agrària de Gelida / Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos / Sindicat Agrícola “La Germanor”

1.4.1. Data inici

1938

1.4.2. Data final

1991

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

0.11 m (1 UI)

6 unitats de descripció

Paper

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Cambra Agrària Local / Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos / Sindicat Agrícola “La Germanor”

2.2. Història del productor

El fons documental identificat globalment com a Cambra Agrària Local / Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos / Sindicat Agrícola “La Germanor” correspon, en realitat, a la producció documental derivada de l’activitat d’entitats anàlogues i successives. Totes tres tenen en comú el fet d’haver-se constituït com a resposta a la necessitat que tenien els pagesos de defensar els interessos comuns i poder prestar als afiliats un seguit de serveis i ajuts. A més, es van anar succeint de tal manera que, generalment, la posterior recollia la major part dels socis i la personalitat de l’entitat anterior.

 

El Sindicat Agrícola la Germanor és la primera entitat fundada a  Gelida al servei dels agricultors locals. L’objecte de l’associació era  el foment de l'Agricultura i annexos de la mateixa, atenent a la protecció i defensa dels agricultors.

 

L’Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos ajusta els seus objectius fundacionals als principis rectors del règim franquista enquadrada en la Comunitat Nacional - Sindicalista. Les eleccions sindicals de l’any 1978 marquen l’inici de la trajectòria de la nova entitat o, millor dit, de la nova denominació de l’entitat com a Cambra Agrària, que assumirà les competències més institucionals de relació amb les administracions, així com el control de la gestió del crèdit agrari i de les prestacions socials.

2.3. Història arxivística

La documentació ha estat sempre conservada en els successius emplaçaments de l’organització fins la seva ubicació en l'edifici de l’Ajuntament.

 

No hi ha documentades actuacions arxivístiques específiques ni hi ha documentats instruments de descripció sistemàtics fins la intervenció que hi portà a terme l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona l’any 2002 on es va identificar i separar del fons municipal.

 

El tractament definitiu i la seva descripció al GIAM es va realitzar durant  l’any 2017, dins del Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona

2.4. Dades d'ingrés

Es desconeix les dades d’ingrés del fons ja que es trobava barrejat amb la documentació del fons municipal

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per la    Cambra Agrària Local / Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos / Sindicat Agrícola “La Germanor” en l'exercici de les seves activitats i funcions. 

El fons té les següents seccions: govern, administració general, règim econòmic i patrimonial i serveis.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

No se n’ha fet cap procés. Cap document no pot ser eliminat si no se segueix la normativa establerta per la Generalitat de Catalunya.

3.3. Increments

No se’n preveuen

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el quadre de classificació elaborat i  desenvolupat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Aquest fons pot estar relacionat amb la documentació municipal, especialment amb aquella de caire més econòmic i amb la que fa referència als Serveis Agrícoles.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2017/09/15

Autoria: Judit Pujol i Josep Conejo Muntada

7.1.2. Data de descripció

Data última revisió: 2017/09/15

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona; 2006.