Fons Ajuntament d'Avià

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

1.1. Codi de referència

08011.101.00.00.00.00

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Ajuntament d'Avià

1.4.1. Data inici

1767

1.4.2. Data final

2023

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

7.070 unitats de descripció

202,56 m.

Paper, magnètic i òptic

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Ajuntament d'Avià

2.2. Història del productor

L'ajuntament d'Avià és la corporació pública que governa i administra els interessos del municipi d'Avià. Aquest municipi (comarca del Berguedà, subcomarca del Baix Berguedà), derivat de la corresponent jurisdicció territorial  d'Antic Règim va concretar el seu funcionament dins l'estat modern en les primeres dècades del segle XIX.

2.3. Història arxivística

La documentació municipal ha estat sempre conservada en les dependències de l'ajuntament en els seus successius emplaçaments fins la seva ubicació en l'edifici actual entre els anys 1995 i 2004. No hi ha documentades actuacions arxivístiques específiques ni hi ha documentats instruments de descripció sistemàtics fins la intervenció que hi portà a terme l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona entre el mes de març de 1996 i el mes de setembre de 1997. L'adhesió de l'ajuntament d'Avià al Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona es va produir el mes de juliol de 2004.

2.4. Dades d'ingrés

El fons és conservat per la institució productora.

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons de l'Ajuntament d'Avià està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l'organisme en l'exercici de les seves activitats i funcions.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a al normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació.

El Calendari de Conservació informa dels acords que ha pres la Junta de Govern Local sobre la conservaciò de la documentació municipal d'acord amb els criteris de la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental de la Generalitat de Catalunya.

El Registre d'Eliminació de Documents informa de tota la documentació de l'ens que ha estat eliminada seguint les directrius marcades pel Calendari de Conservació.

3.3. Increments

El fons s'anirà incrementant amb noves transferències segons el calendari regulat pel Reglament d'arxiu.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el model de quadre de classificació per ajuntaments i consells comarcals, el MQCAC, desenvolupat per la Generalitat de Catalunya.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent.

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent.

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:

Per consultar la documentació digitalitzada:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Els fons del Jutjat de Pau completa l’acció de l’administració de justícia al municipi.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2014/06/17

Autoria: Albert Rumbo Soler

7.1.2. Data de descripció

Data de modificació: 2014/06/17

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.