Fons Ajuntament de Santa Eugènia de Berga

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Escut Municipal de Santa Eugènia de Berga

1.1. Codi de referència

08246.101.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Ajuntament de Santa Eugènia de Berga

1.4.1. Data inici

1853

1.4.2. Data final

2014

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

115 m (5.702 unitats de descripció). Paper

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Ajuntament de Santa Eugènia de Berga

 

2.2. Història del productor

L'ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer és la corporació pública que governa i administra els interessos del municipi de Santa Eulàlia de Riuprimer. Aquest municipi (comarca d’Osona), derivat de la corresponent jurisdicció territorial  d'Antic Règim, originada a partir del terme del castell de Torroella, va concretar el seu funcionament com a municipi dins l'estat modern en les primeres dècades del segle XIX.

2.3. Història arxivística

La documentació municipal ha estat sempre conservada en les dependències de l'ajuntament en els seus successius emplaçaments fins la seva ubicació en l'edifici actual. No hi ha documentades actuacions arxivístiques específiques ni hi ha documentats instruments de descripció sistemàtics fins la intervenció que hi portà a terme l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona entre octubre de 1996 i novembre de 1997. Entre febrer i març de 2013 es va portar a terme una fase intensiva d’actualització en vistes a l’adhesió de l’arxiu municipal de Santa Eugènia de Berga al Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona, adhesió que va tenir lloc el mateix any 2013

2.4. Dades d'ingrés

El fons és conservat per la institució productora

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l'organisme en l'exercici de les seves activitats i funcions

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a al normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació.

3.3. Increments

El fons s'anirà incrementant amb noves transferències segons el calendari regulat pel Reglament d'arxiu.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el model de quadre de classificació per ajuntaments i consells comarcals, el MQCAC, desenvolupat per la Generalitat de Catalunya amb la participació de l’Oficina de Patrimoni Cultural i de l’Arxiu General de la Diputació de Barcelona.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:

Les oficines productores porten registres d’expedients manuals.

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Els fons del Jutjat de Pau completa l’acció de l’administració de justícia al municipi.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2015/03/16

Autoria: Rafel Ginebra i Molins

7.1.2. Data de descripció

2015/04/09

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.