Masquefa Impulsa S.L.

1- ÀREA D’IDENTIFICACIÓ

1.1. Codi de referència

08119.102.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Masquefa Impulsa S.L.

1.4.1. Data inici

2003 (?)

1.4.2. Data final

2017

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

Paper

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Masquefa Impulsa S.L.

2.2. Història del productor

“Masquefa Impulsa S.L.” és una societat privada municipal en forma de societat mercantil, de capital íntegrament públic i pertanyent a l’Ajuntament de Masquefa.

Segons els seus estatuts socials, aprovats definitivament pel Ple de l’Ajuntament de Masquefa, el 18 de setembre de 2008, té (o ha tingut) competències en els següents àmbits:

  1. Àmbit urbanístic
  2. Àmbit esportiu
  3. Àmbit tecnològic i de la comunicació
  4. Àmbit de formació

La direcció i administració de la societat està formada per una Junta General, un Consell d’Administració i una Comissió Executiva o Gerència.

2.3. Història arxivística

No hi ha cap documentat cap tractament arxivístic específic fins que l’any 2019 part de la documentació ingressa a l’arxiu municipal.

2.4. Dades d’ingrés

Durant l’any 2019 es realitzen unes sèries de transferències de documentació procedent del CTC (Centre Tecnològic Comunitari). En principi es tracta de transferències de documentació municipal però barrejada amb aquesta hi ha documentació de Masquefa Impulsa, la qual es separa i es tracta de manera diferenciada. Bàsicament és documentació relacionada amb l’àmbit de formació i el tecnològic i de comunicació.

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per Masquefa Impulsa S.L. en l’exercici de les seves activitats i funcions.

A dia d’avui, l’arxiu municipal només té la documentació relacionada amb l’àmbit de formació i tecnològic i de comunicació.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a al normativa d’avaluació, sobre la base de la qual se’n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació.

3.3. Increments

Encara es troba a les oficines de gestió tota la documentació relacionada amb els òrgans de govern, l’econòmica i aquella relacionada amb l’àmbit urbanístic i esportiu.

3.4. Sistema d’organització

Pendent de confeccionar un quadre de classificació específic.

4- ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d’accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d’algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d’especial protecció segons la legislació vigent

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble sempre i quan el seu estat de conservació així ho permeti, i segons els procediments organitzativament establerts. No és poden reproduir  les sèries que contenen dades considerades sensibles d’especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Aquest fons està estretament relacionat amb la documentació municipal ja que ajuda a  contextualitzar-la.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

 

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2020/05/06

Autoria: Patrícia Álvarez Martínez

7.1.2. Data de descripció

Data última revisió: 2020/05/06

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.