Fons Ajuntament de Castellolí

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

1.1. Codi de referència

08063.101.00.00.00.00

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Ajuntament de Castellolí

1.4.1. Data inici

1844

1.4.2. Data final

2021

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

112 m.l.

974 unitats de descripció.

Paper, magnètic i òptic

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Ajuntament  de Castellolí

2.2. Història del productor

L'Ajuntament de Castellolí és la corporació pública que governa i administra els interessos del municipi de Castellolí. Aquest municipi (comarca de l'Anoia, conca d'Òdena), derivat de la corresponent jurisdicció territorial d'Antic Règim, va concretar el seu funcionament dins l'estat modern en les primeres dècades del segle XIX. L'entitat comprèn, a més del municipi de Castellolí, els veïnats de Ca n'Alzina, el Raval de Sant Feliu i la urbanització dels Pinyerets.

2.3. Història arxivística

La documentació municipal ha estat sempre conservada en les dependències de l'ajuntament. La primera actuació es va realitzar l'any 1997, data en què l'Arxiu Comarcal d'Igualada va fer un inventari somer del fons municipal. L'any 2009, després de la construcció del nou edifici municipal, l'ajuntament demana a l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona assessorament per a la instal·lació i organització de la documentació municipal. Durant el 2009 l'OPC dona suport en l'adequació de les instal·lacions del servei d'arxiu i organitza el fons municipal. Immediatament després de l'organització l'Ajuntament de Castellolí s'adhereix al Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.

2.4. Dades d'ingrés

El fons és conservat per la institució productora

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l'organisme en l'exercici de les seves activitats i funcions

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a al normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació.

3.3. Increments

El fons s'anirà incrementant amb noves transferències segons el calendari regulat pel Reglament d'arxiu.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el model de quadre de classificació per ajuntaments i consells comarcals, el MQCAC, desenvolupat per la Generalitat de Catalunya.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent.

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent.

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l'arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:

Les oficines productores porten el registre automatitzat d’expedients en el mòdul del gestor del programa GIAM

Per consultar la documentació digitalitzada:

Arxiu Municipal Digital

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Els fons del Jutjat de Pau completa l’acció de l’administració de justícia al municipi.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

 

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2014/04/02

Autoria: Agnès Rueda Bueno

7.1.2. Data de descripció

Darrera actualització: 2024/04/19

Autoria: Joan Montblanc Lasaga

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.

Reglament del Servei d’Arxiu Municipal, aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 2 de novembre de 2010.

 

1
Grups de treball:
Arxivers de manteniment