Jutjat de Pau de Sant Martí Sescorts

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08254.202.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Jutjat de Pau de Sant Martí Sescorts

1.4.1. Data inici

1831

1.4.2. Data final

1898

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

0,23 m.

17 unitats de descripció

Paper

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Jutjat de Pau de Sant Martí Sescorts

2.2. Història del productor

El Reial Decret de 26 de setembre de 1835, estableix que els alcaldes i els tinents d’alcalde han d’exercir l’ofici de jutges de pau o de conciliadors. El Reial Decret del 22 d’octubre de 1855  crea i organitza els jutjats de pau i  disposa que hi hagin jutges de pau i suplents a tots els municipis amb ajuntament. Amb la Llei del Registre Civil del 1870, aquesta matèria passava a ser competència d’aquests òrgans judicials.

El municipi de Sant Martí Sescorts va desaparèixer el 1898 i s’integrà al de Santa Maria de Corcó.

2.3. Història arxivística

La documentació del fons del Jutjat de Pau ha estat guardada conjuntament amb el fons municipal a les dependències de l’ajuntament, sense una separació clara entre els dos fons, exceptuant els llibres del registre Civil que s’han conservat a les oficines del Jutjat.

No hi ha documentades actuacions arxivístiques específiques ni hi ha documentats instruments de descripció sistemàtics fins que, ja integrat a l’Arxiu Municipal de Santa Maria de Corcó, el 1991 se'n va fer una primera classificació, i entre el juny i el setembre de 1997 l'Oficina de Patrimoni Cultural hi va fer una intervenció integral d'organització. Posteriorment, el maig de 2007 l'ajuntament s'adherí al Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona. Posteriorment s’ha portat a terme la descripció del fons.

2.4. Dades d'ingrés

No hi ha dades d’ingrés clares ja que la documentació dels fons es trobava barrejada amb la documentació del fons de l’ajuntament. La documentació més recent està custodiada pel mateix  Jutjat de Pau a la seu de l’ajuntament.

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat pel Jutjat de Pau en l'exercici de les seves activitats i funcions.

El fons té les següents seccions: matèria civil. matèria penal, matèria governativa, administració interna, i Registre Civil.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a al normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació.

3.3. Increments

No està definit  ni el procediment ni el calendari de transferència des del Jutjat de Pau al Servei d’Arxiu Municipal.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el quadre de classificació  publicat pel Servei d’arxius al 1999 i desenvolupat  per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble sempre i quan el seu estat de conservació així ho permeti, i segons els procediments organitzativament establerts. No és poden reproduir  les sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Aquest fons està relacionat amb la documentació municipal ja que ajuda a  contextualitzar l’acció del Jutjat de Pau. Durant la primera meitat del segle XIX existeix una certa coincidència entre les figures del jutge municipal i l’alcalde i les seves respectives funcions, el que comporta certa confusió entre la documentació que genera el jutge i l’alcalde.

Especial relació hi ha entre la documentació del padró d’habitants i el registre civil, ja que aquest últim ha de facilitar informació dels naixements i de les defuncions succeïdes al municipi per tal de reflectir-les en el padró municipal d’habitants.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

 

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Autoria: Rafel Ginebra i Molins

7.1.2. Data de descripció

Data última revisió: 2015/04/24

7.3.1. Regles i convencions

SERVEI D’ARXIUS. GENERALITAT DE CATALUNYA. Departament de Cultura. Norma per a l’elaboració del quadre  de classificació dels fons dels jutjats municipals, de pau, comarcals i de districte. Barcelona, 1999.

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.