Arxiu Municipal de Santa Maria d'Oló

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Santa Maria d’Oló és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Santa Maria d’Oló. L´Arxiu Municipal de Santa Maria d’Oló forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2008, i l’ajuntament va aprovar el Reglament del Servei d’Arxiu l’any 2012.

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Horaris de consulta

Horaris de consulta: dilluns, dimecres i divendres de 10 a 14 h.

Consultes i informació: 93 838 50 00 o  st.m.olo@olo.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Santa Maria d’Oló conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Santa Maria d’Oló

           Fons de l'Administració Local                                                             

101  Ajuntament de Santa Maria d'Oló

           Fons públics no municipals                                                              

201  Jutjat de Pau de Pau de Santa Maria d’Oló

           Fons privats                                                                                        

305  Jefatura Local del Movimiento (1967-1977), (0,06 m.)

306  Cooperativa d'habitatges (Dalt les Cases) (1943-1984), (0,81 m.)

307  HEMALOSA (Herederos de Manuel López S.A.) (1958-1995), (0,23 m.)