Fons Ajuntament de Rellinars

 

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

1.1. Codi de referència

08179.101.00.00.00.00

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Ajuntament  de Rellinars

1.4.1. Data inici

1724

1.4.2. Data final

2017

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

73 ml.

630 unitats d'instal·lació.

884 unitats de de descripció

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Ajuntament  de Rellinars

 

2.2. Història del productor

L'Ajuntament de Rellinars és la corporació pública que governa els interessos del municipi de Rellinars. Aquest municipi (comarca del Vallès Occidental), se segregà del de Vacarisses durant el segle XIX. L'entitat no ha tingut modificacions significatives.

2.3. Història arxivística

La documentació municipal ha estat sempre conservada en les dependències de l'ajuntament. Disposava d'un registre manual que el Servei d’Arxius de la Generalitat havia fet l'any 1990. Entre els mesos de febrer de 2003 i el novembre de 2004 l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona va organitzar i informatitzar el fons municipal. Dos anys després de  l'organització, el 2006, l'Ajuntament de Rellinars s'adherí al Programa de manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.

2.4. Dades d'ingrés

El fons és conservat per la institució productora

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l'organisme en l'exercici de les seves activitats i funcions.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a al normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació.

3.3. Increments

El fons s'anirà incrementant amb noves transferències segons el calendari regulat pel Reglament d'arxiu.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el model de quadre de classificació per ajuntaments i consells comarcals, el MQCAC, desenvolupat per la Generalitat de Catalunya.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent.

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent.

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu, automatitzat amb el programa GIAM:

Les oficines productores porten registres d’expedients manuals

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Els fons del Jutjat de Pau completa l’acció de l’administració de justícia al municipi.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2014/04/02

Autoria: Agnès Rueda Bueno

7.1.2. Data de descripció

Data última modificació: 2020/05/05

Autoria de la modificació: Agnès Rueda Bueno

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.

Reglament el Servei d’Arxiu Municipal, aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 16 de desembre de 2011.

 

1
Temes:
Exposicions
1
Grups de treball:
Arxivers de manteniment